Share this content


Added to favorites


Shifting your subconscious mind programming 2

Shifting your subconscious mind programming 2
Abstract: Release : 22 , February , 2016 0 Comment View

هن ناخوداگاه یک منبع بینهایت برای ذخیره افکار خاطرات و تجره های ماست که حتی شما ازبسیای از انها اگاه نیستید اما انها وجود دارند.
قدرت ضمیر ناخودگاه چنان تاثیری در زندگی ما میگذارد که همه چیز را ممکن میسازد و فقط برای تغییر باید از اگاهی خود استفاده کنیم.

 

چرا برنامه ریزی ناخوداگاه تنها راه تغییر زندگی است؟

You can also register your comment

search

Enter the word to search for

Login to account

Password recovery

Create a new account